0931 540 666

Kim sa trắng nhân tạo

1,050,000 900,000